نام شهید عباس
نام خانوادگی باقری
نام پدر میرزا حسن
تاریخ تولد 1344/1/1
شغل نا مشخص
متاهل خیر
تعداد فرزند 0
تحصیلات وارد نشده
محدوده تهرانملارد
محل تولد نامشخصنامشخص
محل سکونت تهرانملاردمرکزیمارلیک
محل شهادت کرمانشاهقصرشیرینسومار
محل مزار مطهر شهید نامشخصنامشخص
تاریخ شهادت 1366/7/5
یگان خدمتی ثبت نشده
مسئولیت ثبت نشده
JoomShaper