نام شهید حسن
نام خانوادگی وفادار
نام پدر شیر محمد
تاریخ تولد 1300/1/1
شغل نا مشخص
متاهل خیر
تعداد فرزند 0
تحصیلات وارد نشده
شهیدوفادار
محدوده تهرانملارد
محل تولد نامشخصنامشخص
محل سکونت تهرانملاردمرکزیمارلیک
محل شهادت خوزستاندشت آزادگانمرکزیفکه
محل مزار مطهر شهید نامشخصنامشخص
تاریخ شهادت 1361/1/1
یگان خدمتی ثبت نشده
عملیات والفجر1
مسئولیت ثبت نشده
نحوه شهادت

ثبت نشده

JoomShaper